• 210-2896892
 • gdaspete@aspete.gr
 • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κεντρικό Κτίριο, Παλιά Βιβλιοθήκη
Θέσεις Εργασίας
3 Θέσεις Πληροφορικής & 1 Θέση Δικτύων στο ΙΚΥ

3 Θέσεις Πληροφορικής & 1 Θέση Δικτύων στο ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει 4 θέσεις στον τομέα της πληροφορικής για το πρόγραμμα Erasmus+.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι:

 • 3 θέσεις πτυχιούχων στον τομέα της πληροφορικής με εμπειρία και γνώση σε Oracle βάση δεδομένων, γλώσσα SQL και NET(Visual Basic και C#).
 • 1 θέση πτυχιούχου στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με ειδίκευση στα δίκτυα.

Απαιτούμενα Προσόντα

ER 1 (3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Εμπειρία και γνώση σε Oracle Βάση δεδομένων και γλώσσα SQL
 • Εμπειρία και γνώση σε NET(Visual Basic και C#)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη.
 • Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία και γνώση σε web τεχνολογίες όπως HTML, CSS, JavaScript, AJAX κ.α.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

ER 2 (1 ΘΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ)

 • Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του Μηχανικού Η/Υ με
  ειδίκευση στα δίκτυα.
 • Πιστοποίηση CCNA, επιθυμητό CCNP
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους).

(Τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά).

Πως να Υποβάλετε την Αίτηση - Προθεσμία

Οι 4 θέσεις είναι με Σύμβαση Έργου διάρκειας 12 μηνών που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ χωρίς περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι τη λήξη του Έργου.

Η Αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του ΙΚΥ  (Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία), το αργότερο έως και την 31η-10-2022.

Δικαιολογητικά

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του Παραρτήματος της παρούσης πρόσκλησης, πλήρως συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη.
β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ), με βεβαίωση γνησίου υπογραφής -μέσω
ΚΕΠ ή της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr- ότι: I. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης, II. έχει
υποβάλει μία μόνο αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης, III. δεν
εμπίπτει στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με το οποίο δεν
μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος
και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης,
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση.
δ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής
ή εφόσον πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνοδεύεται και από την
Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ/ ΣΑΕΙΤΤΕ/ ΣΑΕΠ/
ΑΤΕΕΝ). Για την μοριοδότηση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση
αντιστοιχίας βαθμού (ή αξιολογικής κλίμακας) από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)
εάν δεν αναγράφεται στη σχετική πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ενώ στην περίπτωση που
δεν βεβαιώνεται αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας χορηγούνται πέντε (5) μόρια.
ε) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση χειρισμού Η/Υ
σε θέματα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
στ) Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master). Εφόσον πρόκειται για τίτλους
πανεπιστημίων της αλλοδαπής κατατίθεται και η Πράξη αναγνώρισης από τους αρμόδιους
φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ).
ζ) Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου ο οποίος δηλώθηκε στην αίτηση υποψηφιότητας. Εφόσον
πρόκειται για τίτλους πανεπιστημίων της αλλοδαπής κατατίθεται και η Πράξη αναγνώρισης
από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ).
η) Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Προσκομίζεται ο ανώτερος τίτλος που κατέχει ο
υποψήφιος). Η γνώση και το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1,
καλή Β2) αποδεικνύεται βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε
θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα».
θ) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Προσκομίζεται μόνο στις
περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η
γνώση και το επίπεδο ελληνομάθειας αποδεικνύεται βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001
«Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα».
ι) Αποδεικτικά μέσα επαγγελματικής εμπειρίας. Προσκομίζεται Βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
ια) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Η Αναλυτική Προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *