• 210-2896892
 • gdaspete@aspete.gr
 • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κεντρικό Κτίριο, Παλιά Βιβλιοθήκη
Θέσεις Εργασίας
34 Θέσεις στο ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ για Συμβουλευτική Υποστήριξη Σπουδαστών ΙΕΚ στην Πρακτική τους Άσκηση

34 Θέσεις στο ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ για Συμβουλευτική Υποστήριξη Σπουδαστών ΙΕΚ στην Πρακτική τους Άσκηση

Συνοπτικά, οι Θέσεις

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ προκηρύσσει 34 θέσεις Μεντόρων για να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε σπουδαστές ΙΕΚ της Αττικής, στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης και της απόκτησης Επαγγελματικής εμπειρίας των σπουδαστών.

ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ Προφίλ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που αποσκοπεί στην υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.

Σκοπός και Στόχοι

Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός (και σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός).

Πρωταρχικά, αποβλέπει στην ανάπτυξη δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης).

Κεντρικός άξονας της δράσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι ο σχεδιασμός-ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας και τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής συνείδησης στον διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο της εργασίας.

Ειδικότεροι στόχοι του αποτελούν η αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, η μελέτη-καταγραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και η διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.

Αναλυτική Περιγραφή των Θέσεων - Αρμοδιότητες

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει 34 θέσεις Μεντόρων για την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Η παραπάνω υπηρεσία αφορά την ποιοτική και συνεχή παρακολούθηση εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. σε όλη τη διάρκεια της 25ωρης θεωρητικής κατάρτισης και της 6μηνης πρακτικής τους άσκησης, μέσα από οκτώ (8) συναντήσεις, δια ζώσης όπου είναι εφικτό ή εξ’ αποστάσεως με συνολική διάρκεια κάθε συνάντησης: μια (1) ώρα.

Η απασχόληση των εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη παροχή συμβατικών ή/και εξ αποστάσεως υπηρεσιών παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα «Οδηγού εφαρμογής εκπαιδευτικού μέντορινγκ για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ», μέσω οκτώ (8) ωριαίων συναντήσεων (δια ζώσης ή μέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης όπως skype, zoom, webex).
 • Συμπλήρωση εργαλείων και εντύπων.
 • Συνεργασία με την περιφερειακή και κεντρική ομάδα έργου.
 • Ανταπόκριση στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (φυσικά πρόσωπα – επιτηδευματίες) θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα (ΚΑΔ) παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά κύρια ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 70.22.14 ή/και 70.22.3 ή/και συναφή)και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής (ΑΕΙ) εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως πεδίου, της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα,
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών στο mentoring ή/και στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας & επαγγελματικού προσανατολισμού, ή/και στη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επιστήμες της αγωγής,
 • Ένταξη στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. – Υπομητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ. του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113709/ΦΕΚ 1821/23-12-2005 όπως κάθε φορά ισχύει,
 • Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ στο ΣΤΕΠ 2512 (Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με εν ισχύ πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σύμφωνα με την ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πως να Υποβάλετε την Αίτηση

Η Αίτηση για τις θέσεις των 34 Μεντόρων στο ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από τον σύνδεσμο:

Αίτηση Θέσεις Μεντόρων στο ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ για Συμβουλευτική Υποστήριξη Σπουδαστών ΙΕΚ στην Πρακτική Άσκηση

και να επισυνάψετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Ζητούμενοι/Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών
 • Αποδεικτικά απαιτούμενης εμπειρίας
 • Αποδεικτικά Ένταξης στο Μητρώο Σ.Υ.Υ. ή /και στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ στο ΣΤΕΠ 2512.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών θα είναι ανοικτή έως τις 31/07/2023 και ώρα 23:59, δηλαδή έως και δύο (2) μήνες πριν την προβλεπόμενη λήξη της υλοποίησης δράσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για εκπαιδευόμενους ΙΕΚ.

Ωστόσο και σε περίπτωση που το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ κρίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες παροχής των προαναφερόμενων υπηρεσιών είτε ανά περιφέρεια είτε επί του συνόλου αυτών από τους ενταχθέντες μέντορες στο υπό σύσταση ανοικτό μητρώο ο ως άνω χρόνος δύναται να τροποποιηθεί με σχετική ενημέρωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Όλη η Προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις και  οδηγίες για την συμπλήρωση της Αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι παρακάτω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *